Author Archives: marinaad

NAUČNA KONFERENCIJA-NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE

Category : Vijesti

Od  22.-23.novembra 2018. godine u organizaciji Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Republike Hrvatske,u suorganizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH,u velikoj dvorani Akademijine palače u Zagrebu, održana je naučna konferencija  – Novi pravni režim za marine.

Na poziv organizatora, Izvršni direktor AD Marina Bar, Radovan Orlandić je sudjelovao na konferenciji povodom naučnog projekta -Razvoj savremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapredjenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR). Ovim istraživanjem je obuhvaćena analiza svih izvora prava u Hrvatskoj i drugim pomorskim zemljama i uobičajenih uslova poslovanja marina u Evropi. Predložena su rješenja za unaprjedjenje pravnog okvira za marine uključujući modele ugovora i opštih uslova osiguranja.Na konferenciji su iznijeti predlozi modela standardizovanih uslova ugovora o vezu i ugovora o osiguranju odgovornosti marine , te predlozi za izmjenu Zakona o morskom dobru i morskim lukama.

Osnovni cilj učestvovanja na projektu i konferenciji je da se razmjenom stanovišta i iskustava teoretičara i praktičara pomogne da se o ovoj značajnoj temi zauzme naučna utemeljena stanovišta. Predložena rješenja za unapredjenje pravnog okvira za marine, a koji uključuju modele ugovora i opštih uslova osiguranja, biće korisna za unapredjenje razvoja nautičkog turizma i  poslovanje marina u Crnoj Gori.

Doc.dr.sc. Adriana V. Padovan, voditeljica projekta i Prof.dr.Radovan Orlandić,Izv.dir.AD Marina Bar

Prof.dr.sc.Ranka Petrinović, Pomorski fakultet Split i Prof.dr.Radovan Orlandic, AD Marina Bar


Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne Skupštine akcionara

Category : Skupstina

Na osnovu čl.18., čl.21.  i čl. 38. Statuta AD Marina Bar  i člana 35-39 Zakona o privrednim društvima („Sl. list. RCG“ 06/02, „Sl.list CG“ 17/07, 80/08,40/10 i 36/11), Odbor direktora objavljuje

OBAVJEŠTENJE

                        o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne

                             Skupštine akcionara AD Marina Bar    

        Skupština AD Marina Bar koja je bila zakazana za 29. jun 2018.godine u 09:00 časova, u prostorijama Barske plovidbe, u Baru, održaće se 29. juna 2018.godine, u 10:00 časova, u restoranu „Marina“-Putnički terminal Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 09:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

      D N E V N I   R E D

  1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar, dostavljenim iz CDA);
  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara;
  2. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2017.g. sa Izvještajem o poslovanju, Izvještajem menadžmenta  i Izvještajem Odbora direktora;
  1. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Društva za 2017.g;
  1. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
  2. Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa)  za 2018. g. sa predlogom odluke;
  3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu
  4. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za XVII redovnu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa XVII redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                Predsjednik   Odbora   direktora 

                                                                                                    Prof  dr Nikola Milović

Obavjestenje za izmjenu termina odrzavanja SK


PLAVA ZASTAVICA- 2018 ZA MARINU BAR

Category : Vijesti

Na dan obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine, prva Plava zastavica za 2018. godinu podignuta  je juče, 05.06.2018.godine na plaži Kamenovo u Budvi. Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić uručio je ukupno 30 Plavih zastavica, 29 za plaže  i jednu plavu zastavicu Marini Bar.

Marina Bar je od  2017.dobitnik Plave zastavice i jedina je marina u Crnoj Gori koja posjeduje ovo prestižno ekološko  priznanje. Trend poslovanja u skladu s eko principima kao i stvaranje marine prepoznate kao eko destinacija, nastaviće se i dalje . STUDIJSKA POSJETA NOVINARA IZ SLOVENIJE

Category : Vijesti

Dana  17. Aprila 2018.godine, kompaniju  AD Marina Bar, uz prisustvo predstavnika NTO Crna Gora i TO Bar, posjetio je  preduzetnik, izdavač i jedriličar Mitja Zupančič iz   Slovenije.

Mitja Zupančič je novinar, publicist i izdavač nautičke literature i predavač sigurnosti na moru. Član je WLS (World Lighthouse Sociaty). Uz jedrenje ga najviše privlači istorija, UNESCO baština na Jadranu, svjetionici, te stare i tradicionalne barke . Aktuelni je dobitnik prestižne novinarske nagrade ‘Zlatna penkala’ za objave u 2014. godini.  Autor je 3 knjige i 7 dokumentarnih filmova iz serije Obrazi z Jadrana’, za koje je napisao i muziku.

U ime kompnije, goste je pozdravio Radovan Orlandić,Izvršni direktor AD Marina Bar, koji je kratkom prezentacijom marine Bar ukazao na značaj ovog nautičko-turističkog centra, njegovu povoljnu geografsku poziciju i predstavio  razvojne planove. On je naglasio da se marina  nalazi se na razvojnom putnom pravcu B5, što omogućava njenu povoljnu tržišnu pozicioniranost i ilustruje njen veoma povoljan makro i mikro geografski položaj i atraktivnost za buduća ulaganja. Planom   izgradnje novih objekata , centar grada  treba da se poveže sa gradskom Marinom i u funkcionalnom pogledu marina treba svojim sadržajima da uokviri turističku ponudu grada.

Direktor Orlandić je ukazao i na priznanja i sertifikate koje je marina stekla u toku 2017godine, a to su priznanje Plava zastavica (prva marina u Crnoj Gori), TYHA Gold Anchor sertifikat “ Marina s 3 zlatna sidra” i ISO sertifikati  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (QMS I EMS), TUV Rheinland,Njemačka. , tako da u  svom poslovanju menadžment AD Marina Bar i Odbor direktora  su  prepoznali  strategiju održivog razvoja kao jedini ispravan odnos prema društvu i okolini  i svoje aktivnosti usmjeravaju  na plan strategije održivog razvoja.

Predstavnik marine Bar, upriličio je  gdinu Zupančiču, kao poznavaocu i istraživaču izrade starih tradicionalnih barki na Jadranu , posjetu kalafatskoj radionici “Bokovac” iz Bara koja se bavi proizvodnjom tradicionalnih drvenih barki tipa “arsenalka”, koji nije krio svoje  oduševljenje i divljenje ovim starim zanatom i onim što je vidio i zabilježio.

Svrha posjete  i  budućih reportaža ovog zaljubljenika u more, obale i hranu,  odnosi  se na marine, luke, obale u kombinaciji s kulturom, istorijom i gastronomijom, a sve u cilju promovisanja  priobalja,  turističko-nautičkih kapaciteta, kao i prirodnih, kulturno- istorijskih atrakcija naše zemlje.

U narednom periodu možemo očekivati  interesantne, pozitivne priče, zanimljivosti koje je  Mitja svojim okom i aparartom zabilježio i svojim perom  pretočiti u reportaže pune avantura i zanimljivosti iz marine Bar, grada Bara i Crne Gore.