Author Archives: marinaad

OBAVJEŠTENJE AD MARINA BAR POVODOM IZJAVA U MEDIJIMA O POŽARU NA PODRUČJU MARINE

Category : Vijesti

AD Marina Bar obavještava da požar koji se desio 15. avgusta 2019.godine u 05:19 časova, nije izbio na području koji marina koristi u komercijalne svrhe za smještaj plovila na suvi vez, već na području na kojem se već duže vrijeme nalaze rashodovana plovila i ostaci starih brodova i drvenih barki.

Marina Bar je u više navrata naložila vlasnicima plovila da uklone iste, što nije učinjeno.

Ovim putem AD Marina Bar obavještava vlasnike plovila i korisnike usluga da su sva plovila i lica u marini bezbjedna, te da usljed nastalog požara nije bilo oštećenja na istim.


PREZENTACIJA MARINE BAR NA UNIVERZITETU U DRAČU

Category : Vijesti

 

Na Univezitetu Aleksander Moisiu iz Drača, Albanija, u četvrtak 04. aprila na 2. međunarodnoj konferenciji pod nazivom 2nd International Scientific Conference on Professional Studies učestvovali su prof. dr Branislav Dragović, Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore, i prof. dr Radovan Orlandić, Izvršni direktor AD Marina Bar-Montenegro. Oni su na ceremoniji otvaranja prvo pozdravili sve učesnike ove međunarodne konferencije, zaželjeli uspješan rad organizatorima iste, predstavili isntituciju i kompaniju iz koje dolaze i ukazali na razvojne potencijale crnogorske pomorske industrije i mogućnosti bilateralne i regionalne saradnje. Na poziv organizatora i predsjednika konferencije prof. dr Osmana Metale, prof. Dragović i prof. Orlandić, kao specijalni gosti konferencije, predsjedavali su posebnom sekcijom iz oblasti Pomorske industrije na kojoj su održali jednočasovno predavanje koje se sastojalo od:

 • Predstavljanja prijavljenog naučnog rada na konferenciji pod nazivom SCENARIO-BASED ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE AD MARINA BAR autora Branislava Dragovića i Radovana Orlandića;
 • Predstavljanja AD Marine Bar kao prve Blue Flag marine u Crnoj Gori i marine sa ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 sertifikatima, AD Marine Bar kao Gold Anchor marine koji su ostvareni kroz SUST-MARINA projekat, programa unapređenja rada asocijacije crnogorskih marina sa posebnim osvrtom na AD Marinu Bar, programa zaštite od rizika prostora marine i crnogorskog obalnog područja u odnosu na procjenu i upravljanje aspekatima životne sredine, programa održivog razvoja u AD Marini Bar kroz širenje postojećih kapaciteta uz poštovanje eko standarda i pozicioniranje marine kao “eko marine”;
 • Predstavljanja kapaciteta i razvojnih potencijala AD Marine Bar na principima modela održivog razvoja, ukazujući na značaj razvoja nautičkog turizma za Crnu Goru.

Pored naučnih radova  iz oblasti pomorstva i nautike, na konferenciji su predstavljeni i radovi iz oblasti ekonomije i biznisa, zaštite životne sredine, prostornog planiranja, arhitekture, građevinarstva  i umjetnosti.

Prof. B. Dragović i prof. R. Orlandić su takođe na ovoj međunarodnoj konferenciji, ukazali na potrebu povezivanja pomorske privrede i nautičkog turizma  Crne Gore i Albanije kroz različite oblike privredne, univerzitetske, istraživačke, inovacione, projektne i razvojne saradnje, sa posebnim naglaskom na mogućnosti saradnje između Bara i Drača kao nosioca razvojnih inicijativa u bliskoj budućnosti.


NAUČNA KONFERENCIJA-NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE

Category : Vijesti

Od  22.-23.novembra 2018. godine u organizaciji Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Republike Hrvatske,u suorganizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH,u velikoj dvorani Akademijine palače u Zagrebu, održana je naučna konferencija  – Novi pravni režim za marine.

Na poziv organizatora, Izvršni direktor AD Marina Bar, Radovan Orlandić je sudjelovao na konferenciji povodom naučnog projekta -Razvoj savremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapredjenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR). Ovim istraživanjem je obuhvaćena analiza svih izvora prava u Hrvatskoj i drugim pomorskim zemljama i uobičajenih uslova poslovanja marina u Evropi. Predložena su rješenja za unaprjedjenje pravnog okvira za marine uključujući modele ugovora i opštih uslova osiguranja.Na konferenciji su iznijeti predlozi modela standardizovanih uslova ugovora o vezu i ugovora o osiguranju odgovornosti marine , te predlozi za izmjenu Zakona o morskom dobru i morskim lukama.

Osnovni cilj učestvovanja na projektu i konferenciji je da se razmjenom stanovišta i iskustava teoretičara i praktičara pomogne da se o ovoj značajnoj temi zauzme naučna utemeljena stanovišta. Predložena rješenja za unapredjenje pravnog okvira za marine, a koji uključuju modele ugovora i opštih uslova osiguranja, biće korisna za unapredjenje razvoja nautičkog turizma i  poslovanje marina u Crnoj Gori.

Doc.dr.sc. Adriana V. Padovan, voditeljica projekta i Prof.dr.Radovan Orlandić,Izv.dir.AD Marina Bar

Prof.dr.sc.Ranka Petrinović, Pomorski fakultet Split i Prof.dr.Radovan Orlandic, AD Marina Bar


Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne Skupštine akcionara

Category : Skupstina

Na osnovu čl.18., čl.21.  i čl. 38. Statuta AD Marina Bar  i člana 35-39 Zakona o privrednim društvima („Sl. list. RCG“ 06/02, „Sl.list CG“ 17/07, 80/08,40/10 i 36/11), Odbor direktora objavljuje

OBAVJEŠTENJE

                        o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne

                             Skupštine akcionara AD Marina Bar    

        Skupština AD Marina Bar koja je bila zakazana za 29. jun 2018.godine u 09:00 časova, u prostorijama Barske plovidbe, u Baru, održaće se 29. juna 2018.godine, u 10:00 časova, u restoranu „Marina“-Putnički terminal Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 09:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

      D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar, dostavljenim iz CDA);
 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara;
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2017.g. sa Izvještajem o poslovanju, Izvještajem menadžmenta  i Izvještajem Odbora direktora;
 1. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Društva za 2017.g;
 1. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
 2. Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa)  za 2018. g. sa predlogom odluke;
 3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za XVII redovnu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa XVII redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                Predsjednik   Odbora   direktora 

                                                                                                    Prof  dr Nikola Milović

Obavjestenje za izmjenu termina odrzavanja SK


PLAVA ZASTAVICA- 2018 ZA MARINU BAR

Category : Vijesti

Na dan obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine, prva Plava zastavica za 2018. godinu podignuta  je juče, 05.06.2018.godine na plaži Kamenovo u Budvi. Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić uručio je ukupno 30 Plavih zastavica, 29 za plaže  i jednu plavu zastavicu Marini Bar.

Marina Bar je od  2017.dobitnik Plave zastavice i jedina je marina u Crnoj Gori koja posjeduje ovo prestižno ekološko  priznanje. Trend poslovanja u skladu s eko principima kao i stvaranje marine prepoznate kao eko destinacija, nastaviće se i dalje .