NAUČNA KONFERENCIJA-NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE

NAUČNA KONFERENCIJA-NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE

Category : Vijesti

Od  22.-23.novembra 2018. godine u organizaciji Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Republike Hrvatske,u suorganizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH,u velikoj dvorani Akademijine palače u Zagrebu, održana je naučna konferencija  – Novi pravni režim za marine.

Na poziv organizatora, Izvršni direktor AD Marina Bar, Radovan Orlandić je sudjelovao na konferenciji povodom naučnog projekta -Razvoj savremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapredjenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR). Ovim istraživanjem je obuhvaćena analiza svih izvora prava u Hrvatskoj i drugim pomorskim zemljama i uobičajenih uslova poslovanja marina u Evropi. Predložena su rješenja za unaprjedjenje pravnog okvira za marine uključujući modele ugovora i opštih uslova osiguranja.Na konferenciji su iznijeti predlozi modela standardizovanih uslova ugovora o vezu i ugovora o osiguranju odgovornosti marine , te predlozi za izmjenu Zakona o morskom dobru i morskim lukama.

Osnovni cilj učestvovanja na projektu i konferenciji je da se razmjenom stanovišta i iskustava teoretičara i praktičara pomogne da se o ovoj značajnoj temi zauzme naučna utemeljena stanovišta. Predložena rješenja za unapredjenje pravnog okvira za marine, a koji uključuju modele ugovora i opštih uslova osiguranja, biće korisna za unapredjenje razvoja nautičkog turizma i  poslovanje marina u Crnoj Gori.

Doc.dr.sc. Adriana V. Padovan, voditeljica projekta i Prof.dr.Radovan Orlandić,Izv.dir.AD Marina Bar

Prof.dr.sc.Ranka Petrinović, Pomorski fakultet Split i Prof.dr.Radovan Orlandic, AD Marina Bar


Leave a Reply