• 0

 • 0

ISO sertifikati uručeni AD Marini Bar (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)

Category : Vijesti

 

AD Marini Bar danas su uručeni ISO sertifikati (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001:2015 – EMS)  od strane TÜV Rheinland. ISO sertifikate je izvršnom direktoru AD Marina Bar, dr Radovanu Orlandiću svečano uručio direktor TÜVRheinland Inter Cert d.o.o. Beograd, g-din Vladimir Todorović.     

ISO sertifikacija AD Marine Bar obavljena je kroz SUST-MARINA  Projekat  (’’Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Bar’’ – ’’Primjena I promocija koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar’’). Nakon dobijanja međunarodnog sertifikata Plave zastavice za marine kao prva marina u Crnoj Gori početkom ovog mjeseca,  AD Marina Bar je dobila i sertifikate  ISO 9001:2015 – QMS (Sistem upravljanja kvalitetom) i ISO 14001:2015 – EMS (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine).  Sertifikaciju je obavio TÜV Rheinland.

Dobijeni međunarodni sertifikati predstavljaju pozitivan uticaj  na razvoj AD Marine Bar I omogućavaju lokalnoj zajednici više mogućnosti za primjenu koncepta održivog razvoja u neposrednom okruženju.

 Dobijanje međunarodnih sertifikata za marine je, zapravo,  visoka  ocjena  u primjeni kriterijuma I standarda upravljanja i očuvanja životne sredine, kao i realizacije mogućnosti za nove investicije u        AD Marina Bar u bliskoj budućnosti.


 • 0

 • 0

XVI REDOVNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

Category : Skupstina

Na osnovu čl.18. i 38. Statuta AD Marina Bar  i člana 35-39 Zakona o privrednim društvima („Sl. list. RCG“ 06/02, „Sl.list CG“ 17/07, 80/08,40/10 i 36/11), Odbor direktora saziva

      XVI  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA AD MARINA BAR

           za dan 29. jun 2017. godine u 09:00 h, u prostorijama Barske plovidbe, u Putničkom terminalu,  Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 07:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

      D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar,

dostavljenim iz CDA);                                          

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara;
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2016g. sa Izvještajem o

poslovanju i Izvještajem Odbora direktora;

 1. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza

Društva za 2016.g;

 1. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
 2. Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa)  za 2017. g. sa predlogom odluke;
 3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. god.

 

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za XVI redovnu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa XVI redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               Predsjednik   Odbora  direktora 

                                                                                                      docent dr Nikola Milović


 • 0

AD Marina Bar član prestižne asocijacije svjetskih marina

Category : Vijesti

AD Marina Bar je zvanično postala član prestižne asocijacije svjetskih marina, The Yacht Harbour Association.  Naime,  krajem marta ove godine kompaniju su posjetili predstavnici ovog udruženja, Mr Jon White, Izvršni direktor TYHA i Mr Tony Dye, konsultant za procjenu, u okviru dobijanja sertifikata za          Gold Anchor Scheme, čemu su  prisustvovali i članovi projektnog tima SUST-MARINA, čiji je rukovodilac prof. dr Branislav Dragović, sa partnerske institucije Pomorskog Fakulteta iz Kotora, prof. dr Vassilis Tselentis sa Univerziteta u Pireju, stručnjak  iz  oblasti  biohemije,  kao I  Izvršni direktor,  prof. dr Radovan Orlandić  sa menadžmentom i zaposlenima  u AD Marina Bar.

Ovim priznanjem potvrđen je visok nivo kvaliteta usluga koje Marina Bar pruža svojim klijentima, što je značajan rezultat kontinuiranog    procesa unapređenja   poslovanja i sprovođenja međunarodnih standarda. Samim tim, sertifikacija AD Marina Bar, proizvod je koordinacije privrednih i akademskih institucija u sklopu međunarodnog projekta SUST-MARINA. Cilj ovog projekta je unapređenje performansi AD Marina Bar kao i njeno pozicioniranje na tržištu marina kroz primjenu integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine, što će uskoro biti ozvaničeno sertifikatima međunarodnih institucija iz ovih oblasti.

Marina Bar clan TYHA asocijacije