Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne Skupštine akcionara

Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne Skupštine akcionara

Category : Skupstina

Na osnovu čl.18., čl.21.  i čl. 38. Statuta AD Marina Bar  i člana 35-39 Zakona o privrednim društvima („Sl. list. RCG“ 06/02, „Sl.list CG“ 17/07, 80/08,40/10 i 36/11), Odbor direktora objavljuje

OBAVJEŠTENJE

                        o izmjeni termina i mjesta održavanja XVII redovne

                             Skupštine akcionara AD Marina Bar    

        Skupština AD Marina Bar koja je bila zakazana za 29. jun 2018.godine u 09:00 časova, u prostorijama Barske plovidbe, u Baru, održaće se 29. juna 2018.godine, u 10:00 časova, u restoranu „Marina“-Putnički terminal Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 09:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

      D N E V N I   R E D

  1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar, dostavljenim iz CDA);
  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara;
  2. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2017.g. sa Izvještajem o poslovanju, Izvještajem menadžmenta  i Izvještajem Odbora direktora;
  1. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Društva za 2017.g;
  1. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
  2. Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa)  za 2018. g. sa predlogom odluke;
  3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu
  4. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Društva

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za XVII redovnu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa XVII redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                Predsjednik   Odbora   direktora 

                                                                                                    Prof  dr Nikola Milović

Obavjestenje za izmjenu termina odrzavanja SK


Leave a Reply