OGLAS

AD „Marina Bar“– Bar objavljuje

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA: NABAVKU JARBOLA SA ZASTAVAMA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JARBOLA – 3 kom:

 • Namjena – spoljna upotreba;
 • Konusnog oblika sa “G” nosačem;
 • Materijal – poliester;
 • Savitljiv na udare vjetra;
 • Sa mehanizmom za zaključavanje;
 • Visina 8 m;
 • Boja – bijela;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZASTAVA – 5 kom:

 • Namjena – spoljna upotreba;
 • Način kačenja na “G” nosaču;
 • Visina 4 m;
 • Širina 1.5 m;

NAPOMENA: 3 (tri) zastave za logom i natpisom AD Marina Bar i 2 (dvije) zastava Crne Gore.

Ponude mogu slati samo ponuđači koji su upisani u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata.

Ponuda treba da sadrži:

 • dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
 • katalog i/ili specifikaciju proizvoda;
 • garantne uslove;
 • ukupnu cijenu sa PDV-om;

Ponude dostaviti u zatvorenoj formi sa naznakom „Ponuda – nabavka WPC deckinga sa pratećim materijalom za izradu i pokrivanje drenažnih kanala po gatovima – 110 m2” na adresu: AD „Marina Bar“, Obala 13 jula bb., 85000 Bar, Crna Gora ili neposredno na arhivi AD “Marina Bar” do 30.09.2020. g. do 14:00 časova.

Ponude koje zadovoljavaju navedene kriterijume će se vrednovati po kriterijumu najmanje ponuđene cijene.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Predviđeni period za donošenje odluke Naručioca je 7 dana od dana roka za podnošenje ponuda. Svaka ponuda mora biti pečatirana i potpisana.

Naručilac zadržava pravo da u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora odustane od nabavke, bez odgovornosti prema ponuđačima.

Osoba za kontakt: Vojo Bojović, e-mail: vidboy.vb@gmail.com

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JARBOLE


AD „Marina Bar“– Bar objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA: NABAVKU WPC DECKINGA SA PRATEĆIM MATERIJALOM ZA IZRADU I POKRIVANJE DRENAŽNIH KANALA NA GATOVIMA – 110 m2.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE WPC DECKINGA:

 • Namjena – spoljna upotreba;
 • Vodootporan;
 • Vatrotporan;
 • Otporan na UV zračenja;
 • Otporan na morsku vodu;
 • Neklizajuća gornja površina:
 • Dužina 2800-3000 mm;
 • Širina 140 mm;
 • Debljina 21-26 mm;
 • Boja – braon ili siva;

Ponude mogu slati samo ponuđači koji su upisani u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata.

Ponuda treba da sadrži:

 • dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
 • katalog i/ili specifikaciju proizvoda;
 • garantne uslove;
 • ukupnu cijenu sa PDV-om;

Ponude dostaviti u zatvorenoj formi sa naznakom „Ponuda – nabavka WPC deckinga sa pratećim materijalom za izradu i pokrivanje drenažnih kanala po gatovima – 110 m2” na adresu: AD „Marina Bar“, Obala 13 jula bb., 85000 Bar, Crna Gora ili neposredno na arhivi AD “Marina Bar” do 30.09.2020. g. do 14:00 časova.

Ponude koje zadovoljavaju navedene kriterijume će se vrednovati po kriterijumu najmanje ponuđene cijene.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Predviđeni period za donošenje odluke Naručioca je 7 dana od dana roka za podnošenje ponuda. Svaka ponuda mora biti pečatirana i potpisana.

Naručilac zadržava pravo da u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora odustane od nabavke, bez odgovornosti prema ponuđačima.

Osoba za kontakt: Vojo Bojović, e-mail: vidboy.vb@gmail.com


AD Marina Bar   na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog motornog vozila Peugeot 407 Premium 2.2e , od 05.02.2018.godine, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

O PRODAJI SLUŽBENOG  VOZILA – METODOM  ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

IV  licitacija

AD Marina Bar objavljuje javni poziv za prodaju motornog vozila:

Peugeot 407 sledećih karakteristika:

 • Zapremina/snaga: 2230
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Registrovan do 07.09.2019.

Vozilo se može pogledati  radnim danom od 10h do 12h do 26.10.2018. najkasnije do 11h na lokaciji u krugu preduzeća AD Marina Bar, adresa: Obala 13 jula bb, Bar.

Početna cijena za licitiranje 1500 eura.

Ponude se predaju u prostorijama AD Marina Bar, Obala 13 jula bb, Bar  u terminu od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja na sajtu AD Marina Bar do 26.10.2018.god. do 11h.

Otvaranje ponuda obaviće se  26.10.2018. godine u prostorijama  AD Marina Bar  u 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

AD Marina Bar

ponuda za kupovinu vozila

„ne otvaraj prije zvaničnog javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

–       ponuđenu cijenu izraženu u eurima,

–       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila (ukoliko odustane prvorangirani ponuđač ugovor će biti zaključen sa drugorangiranim itd) i isti će biti obavezni da uplate iynos i preuzmu vozilo u roku od 2 dana od dana održane prodaje. Žiro-račun prodavca br. 550-8628-98.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave depozit u gotovini, na blagajni preduzeća AD Marina Bar   , u iznosu od 10% od početne cijene vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena prvorangiranom, najvećom, depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za  vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Odlukom AD Marina Bar   .

Kontakt osoba:Milić Duško

Kontakt telefon: 030317786.

Zvati radnim danima u periodu od 10h do 12h

Javni oglas je objavljen na sajt-u AD Marina Bar www.marina-bar.me i oglasnoj tabli AD Marina Bar.


JAVNI OGLAS

O PRODAJI SLUŽBENOG  VOZILA – METODOM  ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

III  licitacija

AD Marina Bar objavljuje javni poziv za prodaju motornog vozila:

Peugeot 407 sledećih karakteristika:

 • Zapremina/snaga: 2230
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Registrovan do 07.09.2019.

Vozilo se može pogledati  radnim danom od 10h do 12h do 10.10.2018. najkasnije do 11h na lokaciji u krugu preduzeća AD Marina Bar, adresa: Obala 13 jula bb, Bar.

Početna cijena za licitiranje 2000 eura.

Ponude se predaju u prostorijama AD Marina Bar, Obala 13 jula bb, Bar  u terminu od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja na sajtu AD Marina Bar do 10.10.2018.god. do 11h.

Otvaranje ponuda obaviće se  10.10.2018. godine u prostorijama  AD Marina Bar  u 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

AD Marina Bar

ponuda za kupovinu vozila

„ne otvaraj prije zvaničnog javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

–       ponuđenu cijenu izraženu u eurima,

–       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila (ukoliko odustane prvorangirani ponuđač ugovor će biti zaključen sa drugorangiranim itd) i isti će biti obavezni da uplate iynos i preuzmu vozilo u roku od 2 dana od dana održane prodaje. Žiro-račun prodavca br. 550-8628-98.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave depozit u gotovini, na blagajni preduzeća AD Marina Bar   , u iznosu od 10% od početne cijene vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena prvorangiranom, najvećom, depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za  vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Odlukom AD Marina Bar   .

Kontakt osoba:Milić Duško

Kontakt telefon: 030317786.

Zvati radnim danima u periodu od 10h do 12h

Javni oglas je objavljen na sajt-u AD Marina Bar www.marina-bar.me i oglasnoj tabli AD Marina Bar.

AD Marina Bar   na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog motornog vozila Peugeot 407 Premium 2.2e , od 29.08.2018.godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS 

O PRODAJI SLUŽBENOG  VOZILA – METODOM  ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

II  licitacija

AD Marina Bar objavljuje javni poziv za prodaju motornog vozila:

Peugeot 407 sledećih karakteristika:

 • Zapremina/snaga: 2230
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Registrovan do 07.09.2018.

Vozilo se može pogledati  radnim danom od 10h do 12h do 20.03.2018. najkasnije do 11h na lokaciji u krugu preduzeća AD Marina Bar, adresa: Obala 13 jula bb, Bar.

Početna cijena za licitiranje 2500 eura.

Ponude se predaju u prostorijama AD Marina Bar, Obala 13 jula bb, Bar  u terminu od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja na sajtu AD Marina Bar do 15.09.2018.god. do 11h.

Otvaranje ponuda obaviće se  15.09.2018. godine u prostorijama  AD Marina Bar  u 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

AD Marina Bar

ponuda za kupovinu vozila

„ne otvaraj prije zvaničnog javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

–       ponuđenu cijenu izraženu u eurima,

–       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila (ukoliko odustane prvorangirani ponuđač ugovor će biti zaključen sa drugorangiranim itd) i isti će biti obavezni da uplate iynos i preuzmu vozilo u roku od 2 dana od dana održane prodaje. Žiro-račun prodavca br. 550-8628-98.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave depozit u gotovini, na blagajni preduzeća AD Marina Bar   , u iznosu od 10% od početne cijene vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena prvorangiranom, najvećom, depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za  vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Odlukom AD Marina Bar   .

Kontakt osoba:Milić Duško

Kontakt telefon: 030317786.

Zvati radnim danima u periodu od 10h do 12h

Javni oglas je objavljen na sajt-u AD Marina Bar www.marina-bar.me i oglasnoj tabli AD Marina Bar.


AD Marina Bar   na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog motornog vozila Peugeot 407 Premium 2.2e , od 05.02.2018.godine, objavljuje:

JAVNI OGLAS

O PRODAJI SLUŽBENOG  VOZILA – METODOM  ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

I licitacija

AD Marina Bar objavljuje javni poziv za prodaju motornog vozila:

Peugeot 407 sledećih karakteristika:

 • Zapremina/snaga: 2230
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Registrovan do 07.09.2018.

Vozilo se može pogledati  radnim danom od 10h do 12h do 20.03.2018. najkasnije do 11h na lokaciji u krugu preduzeća AD Marina Bar, adresa: Obala 13 jula bb, Bar.

Početna cijena za licitiranje 3000 eura.

Ponude se predaju u prostorijama AD Marina Bar, Obala 13 jula bb, Bar  u terminu od 09:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja na sajtu AD Marina Bar do 20.03.2018.god. do 11h.

Otvaranje ponuda obaviće se  20.03.2018. godine u prostorijama  AD Marina Bar  u 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

AD Marina Bar

ponuda za kupovinu vozila

„ne otvaraj prije zvaničnog javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

–       ponuđenu cijenu izraženu u eurima,

–       tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila (ukoliko odustane prvorangirani ponuđač ugovor će biti zaključen sa drugorangiranim itd) i isti će biti obavezni da uplate iynos i preuzmu vozilo u roku od 2 dana od dana održane prodaje. Žiro-račun prodavca br. 550-8628-98.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave depozit u gotovini, na blagajni preduzeća AD Marina Bar   , u iznosu od 10% od početne cijene vozila. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena prvorangiranom, najvećom, depozit neće biti vraćen.

Ukoliko za  vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Odlukom AD Marina Bar   .

Kontakt osoba:Milić Duško

Kontakt telefon: 030317786.

Zvati radnim danima u periodu od 10h do 12h

Javni oglas je objavljen na sajt-u AD Marina Bar www.marina-bar.me i oglasnoj tabli AD Marina Bar.