UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumenta za sklapanje ugovora

  1. Lični dokument   ( lična karta, pasoš)
  2. Dokument o registraciji plovila ( plovidbena  dozvola
  3. Polisa osiguranja
  4. Ovjerena punomoć vlasnika  plovila  za pristup i korištenje plovila od strane treće  osobe
  5. Ukoliko je plovilo u vlasništvu pravne osobe, pored gore navedenih dokumenata dostaviti i fotokopiju- Izvoda iz registra Privrednog suda.