V VANREDNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

V VANREDNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

Category : Skupstina , Vijesti

Za dan 04. april 2016. godine u 12:00 časova, u prostorijama Barske plovidbe AD, u Putničkom terminalu, Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 10 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

                                                               D N E V N I   R E D

  1. Otvaranje Skupštine(Informacija o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom iz CDA).
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
  3. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora Društva.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija s pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za vanrednu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa V Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me. Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.

Predsjednik Odbora direktora

  Prof.dr Andjelko Lojpur

      


Leave a Reply