XVI REDOVNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

XVI REDOVNA SKUPŠTINU AKCIONARA AD MARINA BAR

Category : Skupstina

Na osnovu čl.18. i 38. Statuta AD Marina Bar  i člana 35-39 Zakona o privrednim društvima („Sl. list. RCG“ 06/02, „Sl.list CG“ 17/07, 80/08,40/10 i 36/11), Odbor direktora saziva

      XVI  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA AD MARINA BAR

           za dan 29. jun 2017. godine u 09:00 h, u prostorijama Barske plovidbe, u Putničkom terminalu,  Bar.

Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih odnosno zastupanih akcionara. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 07:00 sati, do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen sljedeći

      D N E V N I   R E D

  1. Otvaranje Skupštine (Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara AD Marina Bar,

dostavljenim iz CDA);                                          

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara;
  2. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2016g. sa Izvještajem o

poslovanju i Izvještajem Odbora direktora;

  1. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza

Društva za 2016.g;

  1. Donošenje odluka o razrješenju i izboru članova Odbora direktora;
  2. Razmatranje predloga Poslovne politike (plana i programa)  za 2017. g. sa predlogom odluke;
  3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. god.

 

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina. Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i  lične isprave. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za XVI redovnu sjednicu Skupštine AD koji će biti na raspolaganju 20 dana prije sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u sjedištu Društva, ul. Obala 13 jula bb, Bar. Informacije u vezi sa XVI redovnom sjednicom Skupštine akcionara dostupne su na internet adresi Društva: www.marina-bar.me Kontakt telefon za dodatne informacije je  030/315-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               Predsjednik   Odbora  direktora 

                                                                                                      docent dr Nikola Milović


Leave a Reply